Preskocit navigáciu

Slobodný prístup k informáciam


Poskytovanie informáciípodľa zákona č.211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám
 a Smerníc ÚŠZV Lešť na realizáciu zákona
 Centrum výcviku Lešť zverejňuje informácie podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona na úradnej výveske, ktorou je http://www.lest.mil.sk


Identifikácia organizácie

     Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť (ďalej len „ÚŠZV Lešť") bol zriadený rozkazom ministra obrany SR č. 6 zo dňa 27. novembra 1996 a svoju činnosť zahájil 1. januára 1997 ako preddavková organizácia. Na základe podpísanej Zriaďovacej listiny zo dňa 25. augusta 2003 sa ÚŠZV Lešť od 1. januára 2004 pretransformoval na samostatnú rozpočtovú organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva obrany SR. Na základe Nariadenia ministra obrany SR č. 9/2008 o organizačných zmenách ÚŠZV Lešť ako výcvikového strediska OS SR sa od 1. júla 2008 do organizačnej štruktúry ÚŠZV Lešť včlenili bývalý Vojenský útvar 4558 Lešť, Posádková správa budov Lešť a Spoločné bojové a výcvikové centrum Lešť. Od 1. februára 2014 zmenil ÚŠZV MO SR Lešť názov na Centrum výcviku Lešť.

Názov organizácie - Centrum výcviku Lešť
Sídlo organizácie - Lešť, 962 63 Pliešovce

Riaditeľ organizácie - Ing. arch. Anton MAŠTALSKÝ
Vedúci funkcionári:
právny poradca - JUDr. Milan SLÁVIČEK, PhD.
zástupca riaditeľa CV Lešť - plk. Ing. Róbert TOTKOVIČ
zástupca riaditeľa CV Lešť - Ing. Ján RAUSA
riaditeľ Odboru riadenia CV Lešť - pplk. Ing. Ferdinand DYCHA
riaditeľ Odboru ekonomiky - Ing. Andrea GRNÁČOVÁ
riaditeľ Odboru správy majetku štátu - Ing. František BETKA
riaditeľ Odboru technicko - hospodárskych činností - Ing. Dušan SÚČANSKÝ
riaditeľ Odboru plánovania a koordinácie - mjr. Ing. Ľuboš GUĽÁŠ, PhD.
riaditeľ Odboru výcvikových zariadení - mjr. Ing. Milan ŽIGMUND
riaditeľ Zdravotného odboru –  MUDr. Milan DZAMKO
riaditeľ Odboru simulačných technológií – funkcia neobsadená
riaditeľ Odboru špeciálneho výcviku – pplk. Ing. Jaroslav MARKO
riaditeľ Odboru zabezpečenia vonkajšej a vnútornej ochrany – Ing. František HOMOLA.

Kontakt na organizáciu:
Telefón - 0960/465501, 045/5562796
fax: 0960/465509, 045/5562796
e-mail - mosr.usrk.lest@mil.sk
web – www.lest.mil.sk

Forma hospodárenia:
Centrum výcviku Lešť je samostatnou rozpočtovou organizáciou napojenou na rozpočtovú kapitolu Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

Získavať informácie a podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie možno podať:

a. ústne alebo písomne na adrese: Centrum výcviku Lešť, 962 63 Pliešovce
b. telefonicky na telefónnom čísle: 0960 465 501,
c. faxom: 045/5562796,
d. e-mailom na adresu: mosr.usrk.lest@mil.sk

Spôsoby sprístupňovania informácií

Informácie sa sprístupňujú bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje. Informácia, môže byt sprístupnená:
a. na http://www.lest.mil.sk,
b. ústne,
c. nahliadnutím do spisu s možnosťou vyhotoviť si odpis alebo výpis v sídle Centra výcviku Lešť na určenom mieste prípadne, ak to vyplýva zo žiadosti, na pracovisku príslušnej organizačnej zložky Centra výcviku Lešť pri dodržaní povinností vyplývajúcich z možnosti obmedzenia prístupu k informáciám,
d. odkopírovaním informácií na technický nosič dát,
e. sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami,
f. telefonicky,
g. faxom,
h. poštou,
i. e-mailom
j. odkazom na už zverejnenú, verejne dostupnú informáciu.,
Informácie sa sprístupňujú spôsobom určeným žiadateľom, alebo iným dohodnutým spôsobom, pričom sa prihliada na charakter informácie, spôsob podania žiadosti a na technické možnosti Centra výcviku Lešť.

Sprístupňovanie informácií z vojenských archívov upravuje osobitný predpis.1)

Zo žiadosti o sprístupnenie informácie musí byt zjavné, ktorému subjektu je určená, kto ju podáva, ktorých informácií sa týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.
V prípade, ak je žiadosť o informáciu podaná ústne, spíše sa záznam o ústne podanej žiadosti.

Obmedzenia prístupu k informáciám
1. Centrum výcviku Lešť nesprístupní požadovanú informáciu, ak je označená za utajovanú skutočnosť alebo za skutočnosť podliehajúcu šifrovej ochrane informácií alebo patrí do obchodného tajomstva, bankového tajomstva alebo daňového tajomstva a poukáže na osobitný predpis,2) na základe ktorého nemožno sprístupniť požadovanú informáciu.
2. Pri poskytovaní informácií týkajúcich sa iných štátov a zahraničných subjektov, s ktorými sú uzatvorené dohody o ochrane utajovaných skutočností, sa postupuje v súlade s týmito dohodami. Ak tieto dohody nie sú uzatvorené postupuje sa v súlade s osobitnými predpismi.3)
3. Informácie, ktoré sa dotýkajú osobnosti a súkromia fyzickej osoby, písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy a informácie o osobných údajoch fyzickej osoby, ktoré sú spracované v informačnom systéme za podmienok ustanovených osobitným zákonom,2) ak to ustanovuje osobitný zákon, alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom4) dotknutej osoby.
4. V ďalších obmedzeniach prístupu k informáciám sa postupuje podľa ustanovení § 11 a 12 zákona.
5. Informácie, na ktoré sa vzťahujú autorské práva3) je možné sprístupniť len so súhlasom autora (oprávnenej osoby).

Lehoty na vybavenie žiadosti
Žiadosť o sprístupnenie informácií sa vybavuje zásadne bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.
Najneskôr do piatich dní odo dňa podania žiadosti alebo oznámenia požiadavky o priame sprístupnenie informácie sa vybavuje žiadosť, ktorú možno sprístupniť odkazom na už zverejnenú informáciu.
Riaditeľ Centra výcviku Lešť môže predĺžiť lehotu na vybavenie žiadosti, a to len z dôvodov taxatívne uvedených v ustanovení § 17 ods. 2 zákona. Zdôvodnenie predĺženia lehoty na vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácií sa bezodkladne oznamuje žiadateľovi.

Opravné prostriedky
Proti rozhodnutiu Centra výcviku Lešť o odmietnutí poskytnúť požadovanú informáciu možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona. Odvolanie sa podáva osobne, alebo písomne na adresu:

Centrum výcviku Lešť
962 63 Pliešovce

V prípade, že riaditeľ Centra výcviku Lešť odvolaniu sám nevyhovie v plnom rozsahu bude spisový materiál postúpený príslušnému odvolaciemu orgánu na ďalšie rozhodnutie.
Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona 6)

Úhrada nákladov a správnych poplatkov
Informácie sa sprístupňujú bezplatne pokiaľ náklady vypočítané podľa bodu 1. Sadzobníka úhrad nákladov za sprístupnenie informácií (ďalej len „sadzobník“), uvedeného v prílohe smerníc, neprekročia sumu 6,64 eura. Žiadateľovi, ktorý predloží notárom osvedčenú kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím sa informácie poskytujú bezplatne aj v prípade, ak náklady podľa predchádzajúcej vety prekročia sumu 6,64 eura. Od správnych poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov o slobodnom prístupe k informáciám podľa osobitného predpisu.5)

Vysvetlivky:
1. § 11 až 16 Občianskeho zákonníka.
2. Napríklad zákon č. 383/1997 Z. z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov, zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch priemyselných vzorov a zlepšovacích návrhov, zákon č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch, zákon č.529/1991 Zb. o ochrane topografií polovodičových výrobkov
3. Zákon č.52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
4. Napríklad zákon č. 215/2003 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška Národného bezpečnostného úradu č.243/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam utajovaných skutočností, § 17 až 20 Obchodného zákonníka.
5. § 4 ods. 2 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
6. § 244 a nasl. Občianského súdneho poriadku.


Názov Popis Stiahnuť
Žiadosť o poskytnutie informácií [doc] Žiadosť o poskytnutie informácií [doc] (31.5 kB)
Sadzobník poplatkov [pdf] Sadzobník poplatkov [pdf] (77.21 kB)

Skočiť na menu
Share